ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2561
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2561
824
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างทำความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน (เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคา
18/05/2561
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีวิธีคัดเลือก
18/05/2561
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2561
828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2561
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/05/2561
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานรายปี 2560
16/05/2561
832
ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่9)และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่7) พร้อมคำชี้แจงประกาศ ฯ
16/05/2561
833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
16/05/2561
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2561
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ
10/05/2561