หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2561
842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแบบจำลองทางเศรษฐกิจการแรงงานและระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
18/04/2561
846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2561
847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉาก ป้าย เวที ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
853
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยวิธีคัดเลือก
10/04/2561
854
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนเมษายน ๒๕๖๑)
10/04/2561
855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
10/04/2561
856
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
06/04/2561
857
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
06/04/2561
858
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
06/04/2561
859
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของงานยานพาหนะ กลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561