ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีวิธีคัดเลือก
18/05/2561
843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2561
844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2561
845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/05/2561
847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานรายปี 2560
16/05/2561
848
ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่9)และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่7) พร้อมคำชี้แจงประกาศ ฯ
16/05/2561
849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561
851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
16/05/2561
852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2561
853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2561
856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ
10/05/2561
857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
10/05/2561
858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561