หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
862
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศผู้อำนวยการกองอาเซียน
21/03/2561
863
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๒๙ รายการ
21/03/2561
864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
865
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม Executive Opertion Room ชั้น ๗
19/03/2561
866
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๑
19/03/2561
867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ
16/03/2561
868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
16/03/2561
869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2561
870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
09/03/2561
878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ
09/03/2561
879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
09/03/2561
880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ
09/03/2561