ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2561
904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแบบจำลองทางเศรษฐกิจการแรงงานและระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
18/04/2561
905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2561
906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉาก ป้าย เวที ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2561
909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2561
912
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยวิธีคัดเลือก
10/04/2561
913
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนเมษายน ๒๕๖๑)
10/04/2561
914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
10/04/2561
915
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
06/04/2561
916
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
06/04/2561
917
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
06/04/2561
918
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของงานยานพาหนะ กลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของงานอาคารและสถานที่ กลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2561