ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
16/03/2561
962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2561
963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
09/03/2561
971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ
09/03/2561
972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
09/03/2561
973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ
09/03/2561
974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ
09/03/2561
975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2561
976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08/03/2561
977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งจอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๔๒ นิ้ว
07/03/2561
978
ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
07/03/2561
979
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2561
980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสเพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561