ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปกสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์สำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานและการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่พร้อมดนตรีและนักร้องสำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานและการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศสำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2562
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์การให้สัตยาบรรณ C188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2562
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2562
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจ้างถ่ายเอกสารฯ สำหรับประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และแฟ้มบรรจุเอกสาร สำหรับประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562